LEGIONELLA BEHEERSPLAN PDF

Onze aanpak. We beoordelen de installatie volgens de BRL of gelijkwaardige richtlijn en beperken risico's voor gebruikers. Beheer van de installatie volgens de richtlijnen met het voordeel de investering van de verplichte risicoanalyse terug te verdienen. Interesse of nieuwsgierig? Een bezoek of gesprek gaan we niet uit de weg.

Author:Daigrel Shabei
Country:Fiji
Language:English (Spanish)
Genre:Politics
Published (Last):20 September 2010
Pages:468
PDF File Size:16.99 Mb
ePub File Size:9.30 Mb
ISBN:305-9-14351-734-5
Downloads:53511
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:JoJogisDeze koeltoren was op initiatief van de uitbater stilgelegd voor grondig onderhoud en reiniging. De heropstart van de koeltoren vereiste een nieuwe risicoanalyse en een nieuw beheersplan van het bedrijf. Deze documenten zijn door Zorg en Gezondheid gevalideerd, bijgestaan door externe experten. Het bedrijf heeft vandaag bekend gemaakt dat zij die koeltoren hebben heropgestart. Zorg en Gezondheid zal de werking van de koeltoren opvolgen met verhoogd toezicht. Dat hebben we grondig nagekeken en voorzien van extra aanbevelingen, samen met binnen- en buitenlandse experten.

Het nieuwe beheersplan voorziet meer maatregelen en diepgaandere zelfcontrole op verschillende risicopunten in de installatie. Dit om nieuwe legionellagroei te vermijden of in een zeer vroeg stadium te detecteren. Zorg en Gezondheid zal de koeltoren sowieso een tijdlang van dichtbij blijven opvolgen. Wij zullen de werking van de koeltoren opvolgen met verhoogd toezicht, dat bestaat uit plaatsbezoeken, het opvragen van de logboekgegevens en met eigen staalnames bovenop de monitoring die het bedrijf zelf zal doen.

Krijgen wij de minste indicatie dat het bedrijf zijn beheersplan niet correct uitvoert of er een risico voor de volksgezondheid ontstaat, dan zullen wij de sluiting van de koeltoren vragen.

De precieze oorzaken voor de eerdere legionellagroei in deze koeltoren zijn nog niet bekend. Dat maakt deel uit van het gerechtelijk onderzoek en we kunnen er om die reden geen uitspraken over doen. Het bedrijf Stora Enso heeft zelf bekend gemaakt dat het mogelijk de bron van besmetting is voor de legionella-uitbraak in de Gentse kanaalzone. Het bedrijf heeft zijn koeltoren intussen zelf stilgelegd voor reiniging.

De koeltoren kan pas terug opgestart worden als het bedrijf een risico-analyse van het hele systeem heeft uitgevoerd en op basis daarvan een nieuw beheersplan heeft opgesteld. Dat plan zal moeten aantonen dat ze de nodige voorzorgsmaatregelen nemen om nieuwe risico's te vermijden.

Pas als dat plan is goedgekeurd door Zorg en Gezondheid, kan de koeltoren opnieuw opgestart worden. Deze koeltoren is dan ook de meest waarschijnlijke besmettingsbron van de uitbraak van legionellose in de Gentse kanaalzone. Het bedrijf wordt nu permanent opgevolgd. Om de bron op te sporen, doet het nationaal referentiecentrum genetisch onderzoek op legionellastalen die in bedrijven werden genomen waarvan stalen uit 2 bedrijven met hoge waardes.

Het bedrijf in kwestie ligt ook centraal in de zone die we op basis van onze risico-analyses hadden afgebakend. Maar aangezien al deze mensen in dezelfde periode en dezelfde regio ziek zijn geworden, beschouwen wij het dus wel als zeer waarschijnlijk dat zij door dezelfde bron besmet zijn geworden. Die worden verder onderzocht in het nationaal referentiecentrum.

Al in een eerder stadium van het onderzoek werden alle onderzochte bedrijven gecontacteerd om hun koeltorens te ontsmetten. Bij het bedrijf in kwestie gebeurde dat op 15 mei en werd dat herhaald in de dagen die daarop volgden 16, 17, 18, 20 en 23 mei. De meeste mensen worden immers ziek binnen de 10 dagen na besmetting. Maar het is wel nog mogelijk, aangezien de incubatietijd kan oplopen tot 19 dagen. Het bedrijf heeft de opdracht gekregen hun koeltorens dagelijks te blijven ontsmetten en dagelijks stalen te nemen.

Als dat ontsmettingsregime niet haalbaar is voor het bedrijf, moeten zij hun koeltorens stilleggen. Ook als uit een van de staalnames zou blijken dat er toch opnieuw een legionellagroei is in de installatie boven de norm van Deze dagelijkse ontsmetting van de koeltoren moet het bedrijf blijven doen totdat zij het beheer van hun koeltoren veranderd en verbeterd hebben.

Zij moeten daarvoor een doorlichting doen van hun systeem en een nieuw en afdoend beheersplan voorleggen tegen 7 juni. Zorg en Gezondheid zal dat beheersplan evalueren en zich daarvoor laten bijstaan door experten. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek waarbij een onderzoeksrechter is aangesteld. De onderzoeksrechter vraagt aan de Vlaamse overheid om het geheim van het onderzoek te respecteren en geen namen van bedrijven te noemen. De Vlaamse overheid moet daarin uiteraard de wens van de onderzoeksrechter respecteren en kan geen namen van bedrijven noemen of bevestigen.

Na de 17 bedrijven die als eerste onderzocht werden, werden ook in nog andere bedrijven stalen genomen. Van 13 bedrijven zijn daarvan nu de eerste reuslatten bekend bij 9 bedrijven werd geen legionellagroei teruggevonden.

Bij 6 bedrijven wel, maar in lage waardes minder dan Nog 9 mensen liggen in het ziekenhuis, waarvan 2 op intensieve zorgen. Het totale aantal staat daarmee op Momenteel is hij thuis. Zijn toestand is stabiel. Het is iemand die regelmatig in Evergem komt.

Hij ligt op intensieve zorgen, maar is niet in levensgevaar. Het is iemand die werkt in de Gentse kanaalzone. Hij ligt ook in het ziekenhuis, maar niet op intensieve zorgen. Die kan doorgegaan zijn tot het moment dat de bedrijven hun koeltorens ontsmet hebben. De 17 eerst onderzochte bedrijven hebben de desinfecties doorgevoerd in de week van 13 mei.

We moeten dus waakzaam blijven. Om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden, blijven we alle bedrijven vragen wekelijks hun systemen te ontsmetten. Voorlopig zijn er nog geen nieuwe resultaten van stalen die genomen zijn bij bedrijven voor het brononderzoek. Vandaag stelt Zorg en Gezondheid de laboresultaten voor van stalen die genomen zijn in de koeltorens van 17 bedrijven in de Gentse kanaalzone. Het gaat om 17 bedrijven die volgens de analyses van Zorg en Gezondheid de grootste kanshebbers zijn om de bron van de legionella-uitbraak te zijn.

In 5 bedrijven is Legionella pneumophila gevonden. Dat is de soort waarvan de mensen in deze uitbraak ziek zijn geworden.

Bij twee bedrijven vonden we hogere aantallen van die bacterie. Dit betekent niet dat de bron van de besmetting bekend is. De stalen van deze 5 bedrijven worden nu genetisch onderzocht door een gespecialiseerd labo. En het zijn bedrijven met meestal grotere koeltorens. Dat maakt hen de meest waarschijnlijke kandidaten om de bron te zijn van deze uitbraak. In deze bedrijven zijn de stalen genomen op donderdag 9 mei en vrijdag 10 mei. Al deze bedrijven hebben na de staalname een volledige desinfectie van koelinstallatie doorgevoerd.

Zorg en Gezondheid maant hen aan om dat ook wekelijks te blijven doen, tot het zeker is dat deze uitbraak gestopt is. Dat er in een aantal installaties legionella is teruggevonden, is niet verwonderlijk.

Legionella komt algemeen voor in water en kan relatief snel vermeerderen, maar ook snel weer verminderen. De 2 bedrijven met hogere waardes zijn daarbij de prioriteit. Maar het is niet omdat we er bij een eenmalige staalname een hoge legionellawaarde terugvonden, dat we zeker kunnen zijn dat een van deze bedrijven de bron van de besmetting is.

Om daar zeker van te zijn, is verder labo-onderzoek nodig. Een inspectieteam zal de koelinstallaties en waterhuishouding in deze 5 bedrijven doorlichten en onderzoeken welke factoren in het beheer of de omgeving kunnen hebben bijgedragen tot de legionellavorming. Om zeker te weten of een van deze bedrijven de bron van de besmetting vormt, moeten de kiemen in de stalen van die bedrijven genetisch onderzocht worden.

Pas als het labo een volledige genetische overeenkomst kan aantonen, is er zekerheid of een van deze koeltorens de bron van de besmetting is. Die genetische overeenkomst zoeken vraagt tijd.

De resultaten worden verwacht in de loop van de week van 3 juni. Intussen blijft Zorg en Gezondheid de uitbraak verder onderzoeken en maatregelen nemen om de kans op nieuwe besmettingen zo klein mogelijk te houden. Op basis van de beschikbare data heeft Zorg en Gezondheid een gebied afgebakend waarin de besmettingsbron vermoedelijk gesitueerd is. In dat gebied spoort Zorg en Gezondheid mogelijke bronnen verder op, in volgorde van waarschijnlijkheid, en spoort hen aan tot een desinfectie van hun systemen.

Deze man pendelt dagelijks dwars door de zuidelijke Gentse kanaalzone. Dat wijst er sterk op dat de bron van de besmetting meerdere dagen actief geweest is. Of die bron vandaag nog actief is, valt niet uit te sluiten. Die kans is de afgelopen dagen alleszins zo klein mogelijk gemaakt. Rekening houdend met de incubatietijd van legionella max.

De mogelijkheid blijft bestaan dat de bron nog actief is, al is dat niet zeker. Het belangrijkste advies blijft om attent te zijn voor symptomen droge hoest, koorts, hoofdpijn, griepachtige gevoelens en u tijdig aan te melden bij de huisarts, die u bij diagnose van legionella zal doorverwijzen naar het ziekenhuis voor antibioticabehandeling.

De kans op besmetting blijft klein. Koeltorens blijven de hoofdverdachte. In 19 bedrijven die volgens de analyse van Zorg en Gezondheid het meeste kans hebben om de bron te zijn, zijn intussen stalen genomen. Al deze bedrijven hebben meteen na staalname een desinfectie ontsmetting van hun installatie gedaan.

Als zij de bron waren, is dat zo meteen stopgezet. Ook zij zullen meteen een volledige ontsmetting van koelinstallaties doorvoeren. De komende dagen gaat Zorg en Gezondheid nog meer bedrijven in dat gebied opsporen en contacteren, en aanmanen tot onmiddellijke ontsmetting van hun installaties.

Ook andere types van installatie worden in kaart gebracht en aangemaand tot ontsmetting, zoals waterzuiveringsinstallaties met beluchting, sprinklerinstallaties en condensatoren. De meest waarschijnlijke bronnen zijn dus al aangepakt. De komende dagen doen we dat bij nog zoveel mogelijke andere bedrijven die installaties hebben die een besmettingsbron kunnen zijn.

Dat is onze absolute prioriteit. We blijven ook er alles aan doen om de bron ook daadwerkelijk te identificeren, maar we moeten blijven herhalen dat die kans klein is. Het gaat om een inwoner van de gemeente Evergem, wat opnieuw bevestigt dat de besmetting in die buurt moet gebeurd zijn. Vrijdagavond en het afgelopen weekend zijn er nog 4 mensen uit Evergem en omliggende gemeenten opgenomen in het ziekenhuis met een legionellabesmetting.

ELEMENTS OF ELECTROMAGNETICS SADIKU 3RD EDITION PDF

Drinkwaterbesluit

Besluit van 23 mei , houdende bepalingen inzake de productie en distributie van drinkwater en de organisatie van de openbare drinkwatervoorziening Drinkwaterbesluit. Op de voordracht van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 17 december , nr. Gelet op de artikelen 1, tweede lid , 8, vierde lid , 10, eerste en tweede lid , 13, eerste lid , 18, tweede lid , 21, derde tot en met vijfde lid , 22, eerste tot en met vierde lid en zevende lid , 25, tweede lid , 27 , 28, eerste lid , 29, tweede en derde lid , 38 , 39, tweede lid , 40, tweede lid , 43, vierde lid , en 51, van de Drinkwaterwet , artikel 16 van de Arbeidsomstandighedenwet , artikel 44, eerste lid, van de Grondwet , de Mijnbouwwet , de artikelen 4, eerste lid , 5, eerste lid , 6 , 8, onder a en c , 9, onder b , 12 , 13 , en 14 van de Warenwet , artikel 81 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden , de artikelen 5. De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord advies van 17 maart , nr. Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 17 mei , nr. BTO Nederlandse Mededingingsautoriteit: Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 2 van de Mededingingswet ;.

HAROLD LASSWELL TEORIA DE LA COMUNICACION PDF

Legionellabesmettingen in regio Evergem: update 26 juni

.

MABEL CONDEMARIN EVALUACION AUTENTICA DE LOS APRENDIZAJES PDF

.

16F690 DATASHEET PDF

.

Related Articles